PARK EYMİR ÜST YÖNETİMİNE SORDUK

Ana Sayfa  /  Duyurular

113124/1 ADA (İNCİEVLER SİTESİ) YÖNETİMİSayı  : 2019/35                                                                                                       17.09.2019Konu :T.Y.Y. Planına ait uygulamalar.                        PARK EYMİR TOPLU YAPI KONUTLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İLGİ   a-10 Eylül 2019 tarih ve 9 nolu yazınız.          b- 02.02.2018 tarih ve 2018/04 sayılı yazımız.              2010 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut Yönetim tarafından , Sosyal sorumluluk projesi gereğince yapılan konutların sahiplerine verilme süreci içinde kat maliklerinin, elektrik , su , doğalgaz aboneliklerinin alınabilmesine ve adalar arasında bugünkü şartlarda yönetimlerinin olmaması nedeniyle iş ve işlemlerin takibinde yönetim planı hazırlanmış, Kat Malikleri olarak T.Y.Y. Planında ne imzamız nede bir taahhütname imzamız bulunmamaktadır.             634 Sayılı Kat mülkiyeti kanunu genel hükümlerini içeren T.Y.Y. Planı , Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından görevlendirilen, o günkü yönetim ise, 2013 tarihinde mahkeme kararı ile yönetimden el çektirilmiş, Kat Malikleri Kurullarına seçilen yönetimlerce, Toplu Yapı Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.             18.01.2014 tarihinde, Ada Yönetim Kurulu temsilcileri, 5405 kat maliklerinin , elektrik su , doğalgaz, çalışan görevlilerle ve ortak alanlarla ilgili  harcamalarda  BÜTÇE oluşturulması için, ada yönetim kurullarını yetkilendirme kararı almış ve o tarihten itibaren, T.Y.Y.P da belirtilen  Adalar, Kendi bloklarını isimlendirme, kendi adalarını isimlendirme ve Site Yönetim şeklinde uygulamaya başlamıştır.             18.01.2014 tarihi itibariyle, Adaların, Site Yönetimleri oluşturması ,kendi bütçelerini kendileri tarafından hazırlayarak, uygulaması, Toplu Yapı Yönetiminin , adalar üzerinde  ORTAK ALANLARLA  ilgili planlamadan doğan  Madde-40 /a (1,2,3,4)   bütün fıkralarını uygulaması ortadan kalkmıştır.             T.Y.Y. planındaki 32. Madde  belirtilen BÜTÇE HAZIRLAMA Toplu Yapı Yönetim Kurulunun hazırlayacağı BÜTÇE ortak alanla ilgili olmayıp, Toplu Yapı Yönetimi ,634 sayılı KMK ve T.Y.Y. Planını ifade ettiği genel hükümleri dışına çıkmış,Kendisine verilmeyen görevleri ifa etmiştir, Şöyle ki  -  Siyasileri ağırlama gideri, Aşure dağıtımı , etkinlik giderleri gibi vb. harcamaları kat maliklerine yüklemiştir.             Hukuk uygulamalarda yetki alanı, Hiçbir Kanun  Anayasa’nın üzerinde olamaz, aynı şekilde, Hiçbir yönetmelik, tüzük ve planlamada Kanunun özüne aykırılık teşkil edemez, bu bilinen bir gerçekliktir.            634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun genel hükümleri içermeye çalışan T.Y.Y. Planında, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda , toplu yapılarda ÜST YÖNETİM diye bir yapılanma söz konusu değildir.             634 Sayılı K.M. Kanununda, ifade edilen toplu yapı birkaç parselin birleşmesi bloklardan oluşan toplu yapıyı ifade eder ki, Bugünkü, 5405  kat malikini kapsamamaktadır.634 K.M.K da olmayan, Ada yönetimi, Üst Yönetim ifadeler kullanılmaktadır.            634 Sayılı KMK nu  Blok yönetimi ve Site Yönetimini esas almaktadır.             634 sayılı KMK ile hukuki uyumu olmayan, T.Y.Y. Planı kendi içinde çelişkiler ifade etmekte ve uygulama alanı bulunmamaktadır. 1-Her Blok ortak alanlara ilgili olarak BÜTÇELERİNİ  kat malikler kurulunca oluşturur, Kat Malikler Kurulu Yönetimi tarafından uygulanır. 2-634 KMK uygun olarak, Site içindeki ORTAK ALANLARLA ilgili olarak BÜTÇELERİNİ  Site temsilciler kurulu tarafından oluşturur ve Site Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Toplu Yapı Yönetim Kurulu olarak, Hiçbir sitenin diğer bir site ile ilgili ORTAK ALANI BULUNMADAIĞINDAN   bütçe yapma yetkisi yoktur. BÜTÇELER ancak ORTAK ALANLA ilgili harcamalar için oluşturulur. İlgi-b yazımızla,  Toplu Yapı Yönetimine  27.01.2016 tarıh 2016/10  sayılı, 27.09.2017 tarih ve 2017/140 sayılı , 06.11.2017 tarih ve 2017/147 sayıı,16.11.2017 tarih ve 2017/150 sayılı,10.01.2018 tarih ve 2018/01 sayılı yazımız ve  bu yazılarımızı içeren ayrıca  6. Kez yazılı olarak 02.02.2018 tarih ve 2018/04 sayılı yazımla yetki devri ve katılım payı hakkında yazı ile cevap istedik ve cevap alamadık. İlgi b yazınız ;  T.Y.Y.Planında ve bugüne kadar böyle bir uygulamanın olmaması, yönetimce etik karşılanmadığından, ilgi tarihli toplantınıza, Site Temsilciler Kurulu toplantının yapılamayacağını bilgilerinize sunarız. Site yönetimi olarak gündemsiz olarak sizleri başkaca bir tarihte ağırlamaktan şeref duyarız.  SİTE YÖNETİMİ OLARAK SORUYORUZ. 1-2014 Yılında, Sitelerin ortak alanları ile gelir ve giderlerini belirleyen BÜTÇE yapma YETKİSİ verilen, Siteler Temsilciler Kurulu Kararı  var mıdır?   Var ise Yönetimce yazılan 6 yazımıza neden cevap vermediniz.? 2-2014 yılından itibaren Siteler ortak alanları ile gelir ve giderlerini belirleyen bütçe yapma yetkisi ile Toplu Yapı Yönetiminin, ortak alanı nerededir. Bu ortak alanla ilgili harcamalarınız nedir.? 3-Toplu Yapı Yönetim Planlaması  Kaç Maddedir ? Bu Maddelerden kaçı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile uyumludur.? 4-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda, Ortak Alan nedir ? Siteler arası ortak alan var mıdır ? Harcamalarınız ortak alanla ilgili midir ? 5-Siteler arası ortak alan bulunmadığına göre, Bütçe ise ortak alanlarla ilgili giderler için uygulandığına göre,  Karşılama Gideri, Aşure Gideri vb giderler nedir? 6-T.Y.Y. Planında belirtilen Madde -32  ve Madde-40/a (1,2,3, 4) belirtilen yükümlülüklerin hangisi yerine getirmektesiniz.? 7- T.Y.Y. Planındaki, Madde-41 inci maddelerdeki sorumlulukların, T.Y.Y Kurulu hangisini yerine getirilmektedir.? 8-T.Y.Y. Kurulu olarak, Ortak alanı bulunmayan, Sitelerin her türlü iş ve işlemleri Site Yönetim Kurulu tarafından yapılırken, Madde-41 ve 42 deki hiçbirinin uygulama alanı olmaz iken, 634 sayılı KMK nun uygulamada, çelişkileri  arz eden T.Y.Y. Planı daha uygulanabilir, komşuluk ilişkilerini ötelemeyen plana dönüştürülmesi için çalışma neden yapılmamaktadır.? 9-T.Y.Y. Planı  3 Bölüm 55 esas madde 3 geçici madde ve 10 kısımdan oluşmaktadır. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından, atanan şahıslarca Mart 2010 tarihinde onaylandıktan sonra uygulamaya konulmuştur. denilmektedir.Toplu Yapı Yönetim Planını kimler onaylamıştır ? Kat Maliklerinin bu konuda bir imza veya taahhüdü bulunmakta mıdır.? 10-T.Y.Y.Planı Mart 2010 tarihinde, kat maliklerince onaylanmadığı ve herhangi bir taahhüdü bulunmadı ise,  Başbakanlık T.K. İdaresi tarafından onaylanan bu yönetmeliğin  Mart 2020 tarihinde hukuki süresini tamamlamış mıdır?             Yukarıdaki açıklamalarımıza Toplu Yapı Yönetim Kurulu olarak, Site Kat maliklerimiz adına Site Yönetim Kurulu olarak sorduğumuz 10. Soruya açıklayıcı ve net cevaplar verilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.                                                                                                                                                            Ferdai CANOĞLU                                                                                                     Site Yönetim Kurulu Başkanı           EYMİR MAH.YEDİGÖLLERCAD.FIRAT SOKAK  C2-74  BLOK DAİRE:25 06830 - GÖLBAŞI / ANKARAe-mail: yonetim@incievler.net    Gsm: 0544 511 32 27

×